Sôke und sein Vertreter für Europa

Niina Gyokusou Toyoaki Mugai Ryu Iaido Soke
Niina Gyokusou Toyoaki Mugai Ryu Iaido Soke
Renshi Luciano Gabriel Morgenstern - Europäischer Vertreter
Renshi Luciano Gabriel Morgenstern - Europäischer Vertreter


Hanshi und sein Vertreter für das Miyagi Dôjo in Deutschland

Kaicho Miyagi Takeshi 10. Dan Hanshi im Miyagi-Dojo Urasoe - Okinawa
Kaicho Miyagi Takeshi 10. Dan Hanshi im Miyagi-Dojo Urasoe - Okinawa
Kyoshi Uwe Schöning - Deutschland Vertreter Miyagi Dôjô
Kyoshi Uwe Schöning - Deutschland Vertreter Miyagi Dôjô